List of active policies

Name Type User consent
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych Privacy policy All users

Summary

Przed wyrażeniem zgody zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych w Polskim Związku Łowieckim

Full policy

1.      PZŁ przetwarza dane osobowe m.in. w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „Rodo”).

2.      Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa, 22 55 65 500, pzlow@pzlow.pl.

3.      Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Polskim Związku Łowieckim: Piotr Pawełski, mail: ochronadanych@pzlow.pl.

4.      Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a)      wykonanie czynności administracyjnych i technicznych zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rodo - wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną);

b)      rozpatrzenie reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c) Rodo– realizacja obowiązku prawnego);

c)      rozwijanie usług, wysyłka newslettera, prowadzenie analiz oraz statystyk, utrzymywanie systemów IT (art. 6 ust. 1 lit. f Rodo - prawnie uzasadnione interesy).

5.      Dane osobowe przekazywane będą podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w związku z podjętą współpracą (m.in. obsługującym systemy teleinformatyczne, świadczącym usługi doradcze), jak również udostępniane będą innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (m.in. prowadzącym działalność pocztową, kurierską).

6.      Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.      Dane osobowe zostaną usunięte, gdy staną się niepotrzebne do celów, do których zostały zgromadzone, w szczególności z chwilą zakończenia umowy. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie i terminie wynikającym z przepisów prawa (m.in. wymogi podatkowe, rachunkowe, odszkodowawcze).

8.      W każdym czasie osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, sprostowania oraz przeniesienia, do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym zawsze w przypadku realizacji przez Administratora zadań wynikających z jego obowiązków prawnych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.